POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la llei de protecció de dades, mitjançant l'emplenament d'aquest formulari autoritzes al Club Nàutic Poblenou (Escudería Nàutic SL) a posar-se en contacte amb tu per facilitar-te la informació que ens sol·licitis.

www.clubnauticpoblenou.com
@clubnauticpoblenou
whatsApp +34 697 491 047

 

 

Política de Privacitat

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS En navegar pel lloc web www.clubnauticpoblenou.com,d'ara endavant el Lloc Web o lloc,i emplenar un formulari de sol·licitud d'informació a ESCUDERIA NAUTICA SL o CLUB NÀUTIC POBLENOU, segons la seva ubicació geogràfica (en endavant CNP), implica el seu coneixement   iacceptació per part de l'USUARI. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSICE) i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, el titular informa l'USUARI dels següents aspectes legals:

 • CnP es pren molt seriosament la protecció de dades i la seguretat dels seus usuaris i fa tot el que està al seu abast per complir amb les disposicions legals vigents. Les teves dades et pertanyen i segueixen sent teves.
 • El CNP compleix amb la Llei n ° 78-17 de 6 de gener de 1978 sobre el tractament de dades, arxius i llibertats i el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals (el "RGPD") (col·lectivament, les "Normes Aplicables").

Aquesta política de privacitat li proporciona tota la informació requerida per la normativa aplicable sobre les condicions de recollida i tractament de les seves dades personals. A més, el CNP utilitza cookies d'audiència per al funcionament de la plataforma. Us convidem a consultar l'apartat Gestió de cookies sobre aquest tema. Per a més informació general sobre protecció de dades de caràcter personal, pot consultar la pàgina web de la Unió Europea, a la pàgina dedicada al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_es

 1. Responsable del tractament

L'empresa CNP (ESCUDERIA NAUTICA),societat anònima amb CIF B42922542, amb domicili social al C/Can Patoi, 7, 08394 , Sant Vicenç de Montalt, Barcelona, actua com a responsable del tractament:

 • Per a sol·licituds i fullets de contacte.
 • Per a les cookies i altres marcadors utilitzats en el lloc web.

Per a totes les consultes relacionades amb les seves dades personals, si us plau utilitzi l'adreça postal anterior o la següent adreça de correu electrònic: info@clubnauticpoblenou.com. En cas de sol·licitud de contacte o fulletó per part d'una entitat del CNP,aquesta entitat del CNP serà responsable del tractament corresponent en les condicions establertes en aquesta política de privacitat.

 1. Mètodes de recollida i tractament de dades

Quan accediu i navegueu pel lloc, el CNP recopila i tracta dades personals que us concerneixen, en particular quan empleneu el formulari de contacte en línia del lloc. 2.1 Les dades que concernen les dades personals són informació que identifica, directament o indirectament, una persona física. El CNP recopila informació sobre vosaltres: – Quan introduïu i envieu una sol·licitud de contacte o un fulletó. – En navegar pel Lloc Web. Entre les dades que el CNP recull en l'esmentat marc, poden incloure:

 • Dades de contacte, com ara cognoms, nom, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon;
 • Dades relacionades amb la teva carrera professional;
 • Dades de connexió, com ara l'adreça IP del teu terminal i informació relacionada amb la teva navegació.

2.2 Finalitats de la recollida de dades i base jurídica Les seves dades es tracten amb les següents finalitats:

 • Tramitar les sol·licituds realitzades a través del formulari del lloc web.
 • Conservar la informació que heu transmès al CNP per tal d'integrar-la a la base de dades d'aplicacions.
 • Estableix estadístiques generals sobre el trànsit del lloc.
 • Millorar el funcionament del lloc web.
 • Enviar butlletins informatius a les persones que s'hagin subscrit prèviament.

Aquests tractaments es realitzen sobre la base dels interessos legítims del CNP, principalment orientats a assegurar l'afiliació dels seus assessors i millorar i optimitzar el funcionament del lloc.

 1. Destinataris de les dades

 Les seves dades podran ser comunicades: – Al personal administratiu encarregat d'assignar les sol·licituds de contacte dins del CNP en qüestió; – Als responsables de comunicació dins del CNP i les seves filials; – Als proveïdors de serveis de TI del CNP en el marc estricte dels seus serveis en nom del CNP; – A les autoritats administratives o judicials autoritzades per llei. – A l'assessor del CNP per respondre a la sol·licitud de contacte. Les dades transmeses per CNP International als proveïdors de serveis només poden ser utilitzades per aquests últims en l'estricte context del seu servei en nom del CNP. CnP selecciona i ordena rigorosament els proveïdors de serveis per escrit.

 1. Període de retenció 

El CNP conserva les dades relacionades amb la sol·licitud:

 • Mentre duri el procediment d'afiliació i després, en cas d'acord contractual, durant el període que l'vincularà a l'entitat del CNP;
 • En absència d'afiliació i llevat que s'hi oposi, durant un període de 2 anys des de l'últim contacte a la base de dades del CNP, llavors per un període de 4 anys a altres efectes.
 1. Els teus drets

D'acord amb les lleis aplicables, teniu l'opció de: – Oposar-vos, en qualsevol moment per motius relacionats amb la vostra situació particular, al tractament de les vostres dades; – Accedir a totes les seves dades tractades pel CNP. – Rectificar i actualitzar les seves dades tractades pel CNP. – Obtenir la supressió de les seves dades tractades pel CNP en les condicions i límits previstos per la Normativa Aplicable i, per proporcionar al CNP directrius relacionades amb la destinació de les seves dades després de la seva mort. En cas d'exercici del seu dret d'oposició, el CNP deixarà de tractar les seves dades, llevat que hi hagi motius legítims i imperiosos per al tractament, o per garantir el reconeixement, l'exercici o la defensa dels seus drets davant els tribunals, d'acord amb la Normativa aplicable. En el seu cas, el CNP l'informarà dels motius pels quals els drets que desitja exercir no poden quedar satisfets plenament o parcialment. Per exercir els teus drets, només has d'enviar una carta o un correu electrònic, tenint cura de demostrar la teva identitat (menciona el teu nom, nom, adreça i adjunta una còpia del teu document d'identitat, llevat que acrediti la teva identitat d'una altra manera) a:

 • A Espanya: CLUB NÀUTIC POBLENOU (CNP) -Escuderia Nàutica S.L. – C/Can Patoi, 7 – SANT VICENÇ DE MONTALT 08394 – B42922542 – info@clubnauticpoblenou.com

 

 1. Resolució de controvèrsies relatives al tractament de les seves dades

En cas de disputa sobre el tractament de les seves dades, pot dirigir la seva reclamació al CNP sobre les dades de contacte esmentades en l'article anterior. El CNP s'esforçarà per trobar una solució satisfactòria, d'acord amb la normativa aplicable. En absència de resposta del CNP o si la disputa persisteix, tens la possibilitat, d'acord amb la Normativa aplicable, de presentar una reclamació davant la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats o l'autoritat de control de l'Estat membre de la Unió Europea en què resideixis habitualment.

 1. Seguretat

El CNP aplica diverses mesures per protegir les teves dades contra el robatori d'identitat o el robatori. Un tallafocs protegeix la infraestructura del lloc al qual esteu accedint i les contrasenyes estan xifrades. No obstant això, tot i que el CNP treballa per protegir el seu lloc web amb els mitjans tècnics i organitzatius adequats per garantir la protecció contra el tractament no autoritzat o il·legal de la informació personal i contra qualsevol pèrdua, dany o destrucció accidental d'aquestes, no té cap manera de garantir l'absoluta seguretat de les dades personals.  

 1. Gestió de cookies

Cnp utilitza cookies en el lloc. Les cookies utilitzades en el lloc tenen les següents característiques: – Algunes d'elles són necessàries per permetre el correcte funcionament del lloc; – Altres són el mesurament de l'audiència i les cookies de navegació. Aquestes cookies permeten mesurar l'audiència dels diferents continguts i seccions, així com la navegació dels usuaris d'Internet, amb la finalitat d'optimitzar, desenvolupar i millorar el Lloc. La vida útil d'aquestes cookies en el seu ordinador no supera els tretze (13) mesos a la Unió Europea. Podeu optar per rebutjar el públic i les galetes de navegació a través del complement Metomic, accessible quan entreu al lloc.

Condicions de matrícula

 A partir de l' 1 juny de 2023, entraran en vigor les següents condicions exposades a continuació.

 MATRICULA

 Dirigida a tots aquells participants de l'activitat d'"Extraescolars" i "Competició", la participació de la qual al Club Nàutic Poblenou correspon a entrens setmanals, amb un abonament d'una quota mensual.

 Tal com s' indica en les nostres bases d' aquest servei, el pagament d' aquesta activitat correspon a un abonament mensual d' una quota fixa. A partir de la data indicada anteriorment, s' ha incorporat la quota de matriculació les bases de la qual són les següents:

 EQUIP D' ADULTS WINDSURFER

 Els participants de l' activitat tenen dret a recuperar les sessions no realitzades, sempre que s ' avisi amb una antelació mínima de 24 hores que no podrà assistir al corresponent entrenament. Per recuperar la sessió perduda, haurà de rebre autorització d' un dels membres de l' equip per poder acudir a la data escollida, en un període màxim de 2 mesos.

 • Els participants de l' activitat tenen dret a suspendre la seva participació en l' activitat durant un màxim de 2 mesos a l' any. En aquest cas, s'haurà de realitzar un abonament corresponent al 40% de la quota mensual ("quota de manteniment"). Aquest abonament es realitza amb objecte de manteniment de la plaça en la sessió participant. Durant aquest mes o mesos, el participant no tindrà dret a acudir a les classes pertinents, així com recuperar les mateixes amb posterioritat.
 • Els participants de l' activitat que desitgin suspendre la seva activitat i no pagar la quota de manteniment, descrita en el punt anterior, perdran la seva plaça en el grup al qual pertanyen i no podran recuperar cap classe pendent. En cas que desitgin tornar a participar en l' activitat amb posterioritat, només podrà succeir si el Club té disponibilitat en les seves activitats i hauran d' abonar la matrícula especifica de la seva activitat.

 EXTRAESCOLARS INFANTILS, JUVENILS I INICIACIÓ A LA COMPETICIÓ

 Dirigida a totes les mares, pares o tutors legals dels menors d'edat i als participants de les activitats extraescolars de 6 a 18 anys, la participació dels quals al Club Nàutic Poblenou correspon a entrens o sessions setmanals i de cap de setmana amb un abonament d'una quota mensual. La temporada de l'activitat és de Setembre a Juny.

 Els participants de l' activitat tenen dret a suspendre la seva participació en l' activitat durant un màxim d' 1 mes en la temporada. En aquest cas, s'haurà de realitzar un abonament corresponent al 40% de la quota mensual ("quota de manteniment"). Aquest abonament es realitza per tal del manteniment de la plaça en la sessió participant i l' estalvi de la matrícula en reincorporar-se. Durant aquest mes, el participant no tindrà dret a acudir a les classes pertinents, així com recuperar les mateixes amb posterioritat.

 • Els participants de l' activitat que desitgin suspendre la seva activitat durant la temporada i no pagar la quota de manteniment, descrita en el punt anterior, perdran la seva plaça en el grup al qual pertanyen i no podran recuperar cap classe pendent. En cas que desitgin tornar a participar en l' activitat amb posterioritat, només podrà succeir si el Club té disponibilitat en les seves activitats i hauran d' abonar la matrícula especifica de la seva activitat.

 EQUIP DE REGATES TECHNO 293 / IQFOIL (CAP DE SETMANA)

 Dirigida a totes les mares, pares o tutors legals dels menors d'edat i/o als participants de les activitats extraescolars de 12 a 24 anys, la participació dels quals al Club Nàutic Poblenou correspon a entrens de cap de setmana amb un abonament de quota mensual. La temporada de l'activitat és de Setembre a Juliol.

 Els participants de l' activitat tenen dret a suspendre la seva participació en l' activitat durant un màxim d' 1 mes en la temporada. En aquest cas, s'haurà de realitzar un abonament corresponent al 40% de la quota mensual ("quota de manteniment"). Aquest abonament es realitza per tal del manteniment de la plaça en la sessió participant i l' estalvi de la matrícula en reincorporar-se. Durant aquest mes, el participant no tindrà dret a acudir a les classes pertinents, així com recuperar les mateixes amb posterioritat.

 • Els participants de l' activitat que desitgin suspendre la seva activitat durant la temporada i no pagar la quota de manteniment, descrita en el punt anterior, perdran la seva plaça en el grup al qual pertanyen i no podran recuperar cap classe pendent. En cas que desitgin tornar a participar en l' activitat amb posterioritat, només podrà succeir si el Club té disponibilitat en les seves activitats i hauran d' abonar la matrícula especifica de la seva activitat.
Termes i condicions de compra

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT I GARANTIA
Només en el cas que el client presenti un justificant mèdic que demostri que l'estat de salut li impedeix realitzar l'activitat contractada, sempre que no excedeixi el període de caducitat establert (1 any des de la compra dels serveis), es podrà procedir a la devolució de l'import satisfet o la part proporcional a les sessions que encara no ha gastat o el traspàs de la titularitat de les classes contractades.

En cap cas es realitzaran devolucions, reemborsaments ni traspassos de titularitat del servei adquirit si es cancel·len sessions per motius meteorològics, aquàtics o per qualsevol altre motiu de força major aliè a l'entitat contractant, el CNP.

En el cas de compres amb descomptes promocionals o si ha consumit el 50% o més de les classes contractades, no s' efectuaran devolucions per cap motiu.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS DELS CAMPUS

Només es retornarà l' import íntegre de la reserva en cas que el participant no pugui assistir a la setmana assignada si és per motius mèdics i sempre que es presenti un certificat mèdic que ho demostri. Es consideraran motius mèdics:

1. Malaltia o lesió del participant.

2. Confinament del participant per resultat positiu en COVID.

No s' efectuaran devolucions per cap altre motiu.

POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
En el moment d' inscriure' s al formulari i fer el pagament s' accepten les condicions del contracte.

ANUL·LACIÓ 
L' entitat organitzadora es reserva el dret a anul·lar l' activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l' anul·lació es realitzarà, com a mínim, 15 dies abans de l' inici de l' activitat.
 
Si és la persona participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l'inici de l'activitat, l'entitat organitzadora li haurà de retornar, com a mínim, el 50% de l'import ja abonat (fraccionat o no) de l'activitat.
 
En cas que l' anul·lació sigui per motius mèdics, amb el pertinent justificant el retorn serà del 100% de l' import. 

 

CLUB NAUTIC POBLE

Adreça:

Club Nàutic Poblenou

Avd. Litoral s/n

Deslligat del bell mar

08005 Barcelona

contacte:

Mòbil 697 49 10 47

E-mail info@clubnauticpoblenou.com

 

Horari:

Estiu de 10h a 20h

Hivern de 10h a 18h

Col·labora: